Delitev in hranjenje
tablet

Delitev in hranjenje tablet

RAZDELITEV TABLET KALIJEVEGA JODIDA


Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost, občinama Krško in Brežice ter Nuklearno elektrarno Krško (NEK) organizirala razdelitev tablet kalijevega jodida že leta 2013. Tem tabletam je potekel rok uporabe, zato smo jih letos zamenjali z novimi. Poenostavili smo tudi prevzem tablet v lekarnah, saj lahko zdaj upravičenci prevzamejo tablete kalijevega jodida kar s kartico zdravstvenega zavarovanja.

V skladu s Pravilnikom o uporabi tablet kalijevega jodida so tablete kalijevega jodida za vse prebivalce Republike Slovenije razdeljene regijsko v bolnišnicah, lokalno prebivalstvo v Posavju na območju s polmerom deset kilometrov okrog NEK pa ima tablete doma.

Pravilnik določa, da:
 • se jodno profilakso načrtuje za celotno prebivalstvo Republike Slovenije do dopolnjenega 40. leta starosti;
 • bodo tablete kalijevega jodida predhodno razdeljene prebivalcem, šolam, vrtcem, zdravstvenim domovom, domovom za ostarele, drugim zavodom, gospodarskim družbam in organizacijam na območju s polmerom deset kilometrov okrog NEK ter delu intervencijskega osebja v Republiki Sloveniji (policiji, gasilcem, ekipam nujne medicinske pomoči in drugim);
 • se bodo za druge prebivalce tablete kalijevega jodida hranile v bolnišnicah in se razdelile ob uvedbi zaščitnega ukrepa zaužitje tablet kalijevega jodida;
 • lahko prebivalci Republike Slovenije kadarkoli na lastno željo dvignejo tablete v lekarnah ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja;
 • se za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč tablete hranijo pri občinskih štabih Civilne zaščite ter se razdelijo ob uvedbi zaščitnega ukrepa zaužitje tablet kalijevega jodida;
 • denar za predhodno razdeljene tablete kalijevega jodida zagotavlja NEK, za druge pa Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.

PREDHODNA RAZDELITEV TABLET KALIJEVEGA JODIDA


• PREBIVALCEM S STALNIM ALI ZAČASNIM PREBIVALIŠČEM DO DOPOLNJENEGA 40. LETA STAROSTI, NA OBMOČJU S POLMEROM DESET KILOMETROV OKROG NEK

Upravičenci, in sicer prebivalci s stalnim ali začasnim prebivališčem, do dopolnjenega 40. leta na območju s polmerom deset kilometrov okrog NEK ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja prevzamejo tablete kalijevega jodida v določenih lekarnah v Posavju.

Dostop do tablet kalijevega jodida za novorojene otroke in nove priseljence (do dopolnjenega 40. leta), ki še nimajo urejenih dokumentov, zagotovijo njihovi izbrani zdravniki s predpisom tablet kalijevega jodida na beli e-recept ali papirnati obrazec.

Lekarne, v katerih lahko prevzamejo tablete kalijevega jodida:
 • Lekarna Krško, Cesta krških žrtev 132 c, Krško,
 • Lekarna na Vidmu, Cesta 4. julija 40 a, Krško,
 • Lekarna Brežice, Černelčeva 8, Brežice,
 • Lekarna Trnje, Trdinova ulica 1, Brežice,
 • Lekarna Čatež, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi,
 • Lekarna Senovo, Bohorska cesta 2, Senovo.
• Tablete kalijevega jodida bodo predhodno razdeljene tudi na lokacije:
 • vrtcev, šol in drugih zavodov, gospodarskih družb in drugih organizacij na območju s polmerom deset kilometrov okrog NEK;
 • gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij na območju s polmerom deset kilometrov okrog NEK, kjer vsak dan biva ali se zbira več kot 50 ljudi (zaradi dnevnih migracij);
 • štabov Civilne zaščite občin Brežice in Krško za druge osebe, ki so na območju s polmerom deset kilometrov okrog NEK, niso omenjene v zgornjih alinejah in nimajo dostopa do tablet kalijevega jodida (naključni obiskovalci, potniki in drugi).

V REPUBLIKI SLOVENIJI SE TABLETE KALIJEVEGA JODIDA RAZDELIJO DELU INTERVENCIJSKEGA OSEBJA:

 • službi nujne medicinske pomoči,
 • gasilskim enotam, določenim za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi (GEŠP),
 • policiji,
 • enotam za radiološko, kemično in biološko (RKB) zaščito,
 • mobilnemu radiološkemu laboratoriju Slovenske vojske,
 • ekološkemu laboratoriju z mobilno enoto (ELME), Institut Jožef Stefan, Ljubljana,
 • mobilni enoti ZVD, Zavod za varstvo pri delu, d. d., Ljubljana,
 • mobilni enoti za meteorologijo in hidrologijo (MEMH),
 • radioamaterjem (Radioklub Elektron Brežice).
Intervencijsko osebje mora v razmerah, ko grozi kontaminacija zaradi jedrske ali radiološke nesreče oziroma se taka nesreča pričakuje, imeti pri sebi tablete kalijevega jodida ob odhodu na kraj intervencije.

RAZDELITEV TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB NESREČI


Za druge prebivalce v Republiki Sloveniji in tudi za prebivalce Posavja na območju s polmerom deset kilometrov okrog NEK se tablete kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv shranjujejo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih organizacijah ter se, kadar je treba, razdelijo ob uvedbi zaščitnega ukrepa zaužitje tablet kalijevega jodida po predhodnem sklepu Vlade Republike Slovenije in odredbi poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije.

SEZNAM BOLNIŠNIC IN DRUGIH ZDRAVSTVENIH ZAVODOV, KI HRANIJO ZALOGE TABLET KALIJEVEGA JODIDA


Javni zavod Naslov
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Ulica padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici
Bolnišnica Postojna Prečna ulica 4, 6230 Postojna
Bolnišnica Sežana Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Splošna bolnišnica Izola Polje 35, 6310 Izola/Isola
Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 5, 4275 Begunje na Gorenjskem
Bolnišnica Golnik Golnik 36, 4204 Golnik
Psihiatrična bolnišnica Idrija Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
Psihiatrična klinika Ljubljana Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje
Splošna bolnišnica Trbovlje, P. O. Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
UKC Ljubljana Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Bolnišnica Topolšica Topolšica 61, 3326 Topolšica
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
Psihiatrična bolnišnica Vojnik Celjska cesta 37, 3212 Vojnik
Splošna bolnišnica Brežice Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
Splošna bolnišnica Novo mesto Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Psihiatrična bolnišnica Ormož Ptujska cesta 33, 2270 Ormož
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
UKC Maribor Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Splošna bolnišnica Murska Sobota Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska SobotaRazdelitev tablet kalijevega jodida za prebivalce vseh občin v Republiki Sloveniji izvedejo občine, ki izdelajo načrte prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči in ki določijo pooblaščene osebe za prevzem tablet kalijevega jodida v pristojni bolnišnici.

Predstojniki oziroma pooblaščene osebe zavodov, gospodarskih družb in drugih organizacij so odgovorne za razdelitev tablet kalijevega jodida ob uvedbi zaščitnega ukrepa zaužitje tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči oskrbovancem, zaposlenim in drugim v svojih organizacijah.

Za delitev tablet kalijevega jodida mladoletnim osebam morajo odgovorni pridobiti soglasje staršev oziroma njihovih skrbnikov.

Pripravila: Franja Turk Stojanovič, URSZR