Delitev in hranjenje
tablet

Delitev in hranjenje tablet

RAZDELITEV TABLET KALIJEVEGA JODIDA


Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR) bo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost, občinama Krško in Brežice ter Nuklearno elektrarno Krško (v nadaljevanju: NEK) organizirala razdelitev tablet kalijevega jodida v letu 2013.

Do zdaj so bile tablete kalijevega jodida zagotovljene za vse prebivalce Republike Slovenije v skladiščih Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, posebej za prebivalce Posavja na območju polmera 10 km okrog NEK pa v njihovih lekarnah.

Z novim Pravilnikom o uporabi tablet kalijevega jodida, ki je bil sprejet leta 2010, pa smo naredili korak naprej, tako da bodo tablete za vse prebivalce Republike Slovenije razdeljene regijsko, v bolnišnicah, lokalno prebivalstvo v Posavju (v polmeru 10 km okrog NEK) pa bo imelo tablete doma.

Pravilnik določa, da:
 • se jodno profilakso načrtuje za celotno prebivalstvo Republike Slovenije do dopolnjenega 40. leta starosti;
 • bodo tablete kalijevega jodida predhodno razdeljene prebivalcem, šolam, vrtcem, zdravstvenim domovom, domovom za ostarele, drugim zavodom, gospodarskim družbam in organizacijam na območju 10 km okrog NEK ter delu intervencijskega osebja v Republiki Sloveniji (policiji, gasilcem, nujni medicinski pomoči...);
 • se bodo za ostale prebivalce tablete kalijevega jodida hranile v bolnišnicah in se razdelile ob uvedbi jodne profilakse;
 • lahko prebivalci Republike Slovenije kadarkoli na lastno željo dvignejo tablete v lekarnah ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja;
 • se za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč tablete hranijo pri občinskih štabih Civilne zaščite ter se razdelijo ob uvedbi zaščitnega ukrepa;
 • finance za predhodno razdeljene tablete kalijevega jodida zagotavlja NEK, za ostale pa Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.

PREDHODNA RAZDELITEV TABLET KALIJEVEGA JODIDA


• PREBIVALCEM S STALNIM ALI ZAČASNIM PREBIVALIŠČEM DO DOPOLNJENEGA 40. LETA STAROSTI, NA OBMOČJU POLMERA 10 KM OKROG NEK

Upravičenci ob predložitvi kupona in kartice zdravstvenega zavarovanja končnega prejemnika prevzamejo tablete kalijevega jodida v določenih lekarnah v Posavju. Če ne bodo želeli predložiti kartice zdravstvenega zavarovanja, bodo lahko prevzeli tablete kalijevega jodida na podlagi kupona in recepta, ki ga bo predpisal izbrani zdravnik.

Lekarne, v katerih lahko prevzamejo tablete kalijevega jodida:
 • Lekarna Krško, Cesta krških žrtev 132 c,
 • Lekarna na Vidmu, Cesta 4. julija 40 a, Krško,
 • Lekarna Brežice, Černelčeva 8, Brežice,
 • Lekarna Trnje, Trdinova ulica 1, Brežice,
 • Lekarna Čatež, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi,
 • Lekarna Senovo, Bohorska cesta 2, Senovo.
Prebivalci bodo pred predhodno razdelitvijo tablet kalijevega jodida na dom dobili zgibanko in dopis. V dopisu bodo pozvani, naj tablete kalijevega jodida prevzamejo v določenih lekarnah v roku šestih mesecev od začetka izdajanja tablet kalijevega jodida.

• Tablete kalijevega jodida bodo predhodno razdeljene tudi na lokacije:
 • vrtcev, šol in drugih zavodov, gospodarskih družb in drugih organizacij na območju polmera 10 km okrog NEK;
 • gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij na območju polmera 10 km okrog NEK, kjer dnevno biva ali se zbira več kot 50 oseb (zaradi dnevnih migracij);
 • štabov Civilne zaščite občin Brežice in Krško za vse ostale osebe, ki se nahajajo na območju polmera 10 km okrog NEK ter niso zajete v zgornjih alinejah in nimajo dostopa do tablet kalijevega jodida (naključni obiskovalci, potniki ...).

NA OBMOČJU CELOTNE REPUBLIKE SLOVENIJE SE TABLETE KALIJEVEGA JODIDA RAZDELIJO DELU INTERVENCIJSKEGA OSEBJA:

 • službi nujne medicinske pomoči,
 • gasilskim enotam, določenim za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi (GEŠP),
 • policiji,
 • enotam za radiološko, kemično in biološko (RKB) zaščito,
 • mobilnemu radiološkemu laboratoriju Slovenske vojske,
 • ekološkemu laboratoriju z mobilno enoto (ELME), Institut Jožefa Stefana, Ljubljana,
 • mobilni enoti ZVD, Zavod za varstvo pri delu, d. d., Ljubljana,
 • mobilni enoti za meteorologijo in hidrologijo (MEMH),
 • radioamaterjem (Radioklub Elektron Brežice).
Intervencijsko osebje mora v razmerah, ko grozi kontaminacija zaradi jedrske ali radiološke nesreče oziroma se taka nesreča pričakuje, imeti pri sebi tablete kalijevega jodida ob odhodu na mesto intervencije.

RAZDELITEV TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB NESREČI


Za ostale prebivalce v Republiki Sloveniji (tudi za prebivalce Posavja na območju polmera 10 km okrog NEK) se tablete kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv shranjujejo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih organizacijah ter se po potrebi razdelijo ob uvedbi zaščitnega ukrepa jodne profilakse po predhodnem sklepu Vlade Republike Slovenije in odredbi poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije.

SEZNAM BOLNIŠNIC IN DRUGIH ZDRAVSTVENIH ZAVODOV, KI HRANIJO ZALOGE TABLET KALIJEVEGA JODIDA


Javni zavod Naslov
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Ulica padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici
Bolnišnica Postojna Prečna ulica 4, 6230 Postojna
Bolnišnica Sežana Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Splošna bolnišnica Izola Polje 35, 6310 Izola/Isola
Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 5, 4275 Begunje na Gorenjskem
Bolnišnica Golnik Golnik 36, 4204 Golnik
Psihiatrična bolnišnica Idrija Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
Psihiatrična klinika Ljubljana Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje
Splošna bolnišnica Trbovlje, P. O. Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
UKC Ljubljana Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Bolnišnica Topolšica Topolšica 61, 3326 Topolšica
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
Psihiatrična bolnišnica Vojnik Celjska cesta 37, 3212 Vojnik
Splošna bolnišnica Brežice Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
Splošna bolnišnica Novo mesto Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Psihiatrična bolnišnica Ormož Ptujska cesta 33, 2270 Ormož
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
UKC Maribor Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Splošna bolnišnica Murska Sobota Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska SobotaRazdelitev tablet kalijevega jodida za prebivalce vseh občin v Republiki Sloveniji izvedejo občine, ki izdelajo načrte prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči, kjer določijo pooblaščene osebe za prevzem tablet kalijevega jodida v pristojni bolnišnici.

Predstojniki oziroma pooblaščene osebe zavodov, gospodarskih družb in drugih organizacij so odgovorne za razdelitev tablet kalijevega jodida v primeru uvedbe zaščitnega ukrepa jodne profilakse ob jedrski ali radiološki nesreči oskrbovancem, zaposlenim in drugim osebam v svojih organizacijah. Za delitev tablet kalijevega jodida mladoletnim osebam morajo pridobiti soglasje staršev oziroma njihovih skrbnikov.

Pripravila: Franja Turk Stojanovič, URSZR